PREČU IEGĀDES NOTEIKUMI

Preču iegādes noteikumi

 1. Vispārīgi noteikumi

Šie preču iegādes noteikumi, kā arī šajos noteikumos minētie dokumenti ir paredzēti, lai iepazīstinātu personas, kas iegādājas preces (turpmāk – Pircējs) ar informāciju par SIA “Tehnodar” (turpmāk — Pārdevējs) e-veikalā pārdoto preču (turpmāk – Preces) iegādes noteikumiem (turpmāk – Noteikumi). Pārdevējs un Pircējs abi kopā turpmāk – Puses. Ja Noteikumos ir atsauce uz terminu “Sadaļa”, ir sniegta saite uz attiecīgo dokumentu, kas ir šo Noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

Šie Noteikumi attiecas uz jebkura līguma noslēgšanu starp Pārdevēju un Pircēju par preču pārdošanu (turpmāk – Līgums). Pirms Preču pasūtīšanas e-veikalā, lūdzu, rūpīgi izlasiet šos Noteikumus un pārliecinieties, ka Jūs tos saprotat. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirms pasūtījuma veikšanas Pircējam ir jāpiekrīt šiem Noteikumiem un Sadaļai Privātuma politika. Pretējā gadījumā nav iespējams veikt Preču pasūtījumu.

Lūdzu, ņemiet vērā arī to, ka šos Noteikumus var grozīt saskaņā ar 6. punktā noteikto kārtību. Kad Jūs pasūtat Preces, iesakām pārskatīt Noteikumus, lai pārliecinātos, ka Pircējs katrā konkrētajā gadījumā ir pilnībā informēts par Preču iegādes noteikumiem. Šie Noteikumi pēdējo reizi atjaunināti 17.10.2022.

 

 1. Informācija par Pārdevēju

Šie Noteikumi attiecas uz Preču iegādi tīmekļa vietnē https: //www.tehnodar.lv/. Pārdevējs ir SIA “Tehnodar”, komersants, kas ir pienācīgi reģistrēts un darbojas Latvijas Republikā, reģistrācijas numurs 50003607281, faktiska adrese Liepājas 34-1, Rīga, LV-1002. Dati par Pārdevēju ir pieejami un tiek glabāti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Pārdevēja PVN maksātāja numurs ir LV50003607281.

 

 1. Preces

Preču attēli e-veikalā ir ilustratīvi. Neraugoties uz to, ka Pārdevējs ir pielicis visas pūles, lai Preču krāsas attēlotu pēc iespējas precīzāk, Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja viedierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas. Pircējs saprot, ka Preces var atšķirties no to attēliem.

Preču iepakojums var atšķirties no tā, kas redzams attēlos e-veikalā.

Parasti visas preces e-veikalā ir pieejamas. Ja pasūtītās Preces vairs nav pieejamas un nav iespējams tās pasūtīt no piegādātājiem, Pircējs par to nekavējoties tiek informēts pa e-pastu vai ar citiem saziņas līdzekļiem, un šādu Preču pasūtījuma izpilde tiek atcelta.

 

 1. Personas datu apstrāde

Pārdevējs apstrādā Pircēja datus saskaņā ar Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā ir precizēti svarīgi uz šiem Noteikumiem attiecināmi nosacījumi, Pircējam tiek ieteikts to rūpīgi izlasīt un pārliecināties, ka visa Privātuma politika Pircējam ir saprotama un pieņemama.

 

 1. Līguma noslēgšana

Preces e-veikalā var iegādāties šādi Pircēji:

 • fiziskas personas, kas jau ir 18 (astoņpadsmit) gadus vecas;
 • fiziskas personas, kas ir vecumā no 14 (četrpadsmit) līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, ja tām ir vecāku vai aizbildņu piekrišana – noslēdzot Līgumu, Pircējs apstiprina, ka ir informējis savu likumīgo pārstāvi, kurš ir devis piekrišanu Līguma noslēgšanai un nepieciešamības gadījumā tā likumīgais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Līguma saistības;
 • juridiskas personas.

Apstiprinot šos Noteikumus, persona apliecina, ka tai ir tiesības iegādāties Preces e-veikalā.

Pārdevēja noteiktā Preču pasūtīšanas kārtība dod Pircējam iespēju pārbaudīt un izlabot kļūdas pirms galīgā pasūtījuma veikšanas. Pircējam ieteicams rūpīgi izlasīt un pārbaudīt pasūtījumu katrā pasūtījuma veikšanas posmā.

Līgums starp Pircēju un Pārdevēju ir noslēgts no brīža, kad Pircējs, kurš e-veikalā ir izveidojis iepirkuma grozu, ir apstiprinājis iepirkuma grozu un noklikšķinājis uz pogas Pirkt, norādot Pircēja vārdu (ar latīņu burtiem) un piegādes adresi, pareizo pasta indeksu, kontakttālruņa numuru, e-pasta adresi, izvēlējies maksāšanas metodi un izlasījis šos Noteikumus.

Nekavējoties pēc pasūtījuma izdarīšanas Pircējam tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts. Ņemiet vērā, ka šī pirmā e-pasta vēstule tikai apstiprina, ka Pārdevējs ir saņēmis pasūtījumu un tas nav pasūtījuma apstiprinājums.

Pēc pasūtījuma sagatavošanas, Pārdevējs apstiprina pasūtījumu, nosūtot Pircējam e-pastu vai informē Pircēju, izmantojot citus saziņas līdzekļus, lai apstiprinātu piegādes datumu un to, ka Preces ir nosūtītas Pircējam vai sagatavotas saņemšanai veikalā (atkarībā no izvēlētās piegādes metodes).

Katrs Līgums (pasūtījums), kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju tiek reģistrēts un glabāts e-veikala datubāzē.

Piekrītot šiem Noteikumiem un noslēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs PVN rēķinu ar pirkuma datiem nosūta uz Pircēja e-veikalā norādīto e-pastu. PVN rēķins tiek nosūtīts pa e-pastu 6 (sešu) darbdienu laikā no brīža, kad Pārdevējs nodod Preces Pircējam vai kurjeram. PVN rēķins tiek izsniegts dienā, kad Preces nodod Pircējam vai kurjeram (atkarībā no tā, kurš no Pārdevēja piegādātājiem konkrētajā gadījumā piegādā Preces, un atkarībā no izvēlētās piegādes metodes).

Ja Pārdevējam nav iespējas pārdot Preces, piemēram, tāpēc, ka Preces nav noliktavā, Preces vairs netiek pārdotas vai ir radusies kļūda, kas saistīta ar e-veikalā norādīto cenu, kā noteikts šo Noteikumu 9.5. punktā, Pārdevējs par to informē Pircēju, izmantojot e-pastu vai citus saziņas līdzekļus, un ar šādu Pārdevēja vienpusēju paziņojumu pasūtījums (kopumā vai kādā tā daļā) tiek atcelts un netiek izpildīts. Piekrītot šiem Noteikumiem un noslēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt, ka gadījumā, ja Pircējs jau ir samaksājis par Precēm un ja pasūtījums saskaņā ar Noteikumiem ir atcelts, Pārdevējs, nepieprasot Pircējam aizpildīt atsevišķu pieprasījuma veidlapu, atmaksā Pircējam samaksātās summas (t. i. – samaksātās summas par Precēm, kas Pircējam netiks piegādātas) 14 kalendāro dienu laikā, pārskaitot Pircējam maksājumu atpakaļ bankas kontā, no kura tika saņemts maksājums.

Puses vienojas, ka Pārdevējs rēķinus var sagatavot elektroniski un tie ir derīgi bez paraksta. Rēķinus Pārdevējs nosūta Pircējam uz Pircēja e-veikala kontaktinformācijā norādīto e-pasta adresi.

 

 1. Tiesības grozīt noteikumus

Pārdevējs patur tiesības grozīt šos Noteikumus, tostarp, bet ne tikai:

 • grozīt maksājuma noteikumus;
 • veikt grozījumus saistībā ar izmaiņām piemērojamos normatīvajos aktos.

Katram Preces pasūtījumam tiek piemērota spēkā esošā Noteikumu redakcija, kas nosaka Līguma nosacījumus starp Pircēju un Pārdevēju.

Katru reizi, kad Noteikumi saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu tiek grozīti, grozījumu datums tiek norādīts šo Noteikumu 1.3. punktā.

 

 1. Atteikuma tiesības(šis 7. punkts attiecas uz patērētājiem, kas ir patērētāji Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē)

Pircējam (ja pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē) ir tiesības atteikties no Līguma šo Noteikumu 7.3. punktā noteiktajā termiņā, nenorādot iemeslu. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja Pircējs iepriekš minētajā laikposmā maina savu viedokli vai nolemj atteikties no Preces jebkāda iemesla dēļ, Pircējam ir tiesības paziņot Pārdevējam savu lēmumu atsaukt Līgumu, atdot Preci atpakaļ Pārdevējam un saņemt samaksātās Preces cenas atmaksu.

Iepriekš minētās atteikuma tiesības nevar tikt izmantotas:

 • Attiecībā uz Preci, kas ir izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai Preci, kas ir nepārprotami personalizēta;
 • Ja Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
 • Ja Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
 • Ja Pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

Pircēja atteikuma tiesības stājas spēkā no Līguma noslēgšanas, kā noteikts Noteikumu 5. punktā. Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preces saņemšanas, atdot Preci Pārdevējam un saņemt samaksātās Preces cenas atmaksu.

Ja Pircējs vēlas izmantot savas atteikuma tiesības, Pircējam jānosūta Pārdevējam aizpildīta Atteikuma veidlapa vai jāsniedz nepārprotams paziņojums, kurā norādīts lēmums par atteikuma tiesību izmantošanu. Aizpildītu Atteikuma veidlapu Pircējs pa pastu nosūta uz Pārdevēja adresi: SIA “Tehnodar”, Liepājas 34-1, Rīga, LV-1002 vai pa e-pastu uz Pārdevēja adresi: order@tehnodar.lv

Pēc Pircēja paziņojuma saņemšanas Pārdevējs 3 (trīs) darbdienu laikā nosūta apstiprinājumu par saņemšanu.

Pircējam Preces nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad Pircējs ir nosūtījis paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, ir jānosūta atpakaļ uz SIA “Tehnodar” veikalu Liepajas 34-1, Rīgā. Iepriekš minētais termiņš ir ievērots, ja Pircējs Preci ir atgriezis atpakaļ Pārdevējam pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa.

Pircējs, kas izmanto savas atteikuma tiesības, saņem atpakaļ visu par Precēm samaksāto naudu, ieskaitot piegādes izmaksas (t. i., sākotnējās piegādes izmaksas par Preču piegādi no Pārdevēja Pircējam, nevis izmaksas par Preču nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, kuras sedz Pircējs). Saņemot Preces un novērtējot to kvalitāti, Pārdevējs atmaksā summu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņemts rakstisks paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu, ievērojot Noteikumu 7.13. punktu. Ja atpakaļ tiek atdota tikai daļa no Precēm, piegādes izmaksas neatmaksā.

Pircējs var izmantot tiesības atgriezt Preces tikai tad, ja nav nokavēts Preču atpakaļnosūtīšanas termiņš un ja Preces var tikt atgrieztas sākotnējā stāvoklī un pārdotas par pilnu vai samazinātu cenu.

Atpakaļ nosūtītā Prece nedrīkst būt bojāta, tai jābūt tirdzniecībai piemērojamā kvalitātē (ar nebojātām etiķetēm, aizsargplēvēm utt.), un tā nevar būt lietota. Visām atpakaļ nosūtītajām Precēm ir jābūt ar oriģinālām etiķetēm, aizsarg iepakojumu un tiem pašiem piederumiem, ar ko tās tika pārdotas. Atpakaļ nosūtītajai Precei jābūt labā oriģinālā iepakojumā (ar lietošanas instrukciju un garantijas karti, ja tās piegādātas kopā ar Preci) un tādā pašā komplektācijā, kādu to iegādājās Pircējs. Vienlaikus ir jāatdod arī par Precēm saņemtās dāvanas.

Pircējs ir atbildīgs par jebkuru Preču vērtības samazinājumu (ieskaitot, bet ne tikai Noteikumu 7.8. punktā norādītos gadījumus), kas izriet no darbībām, kuras nav vajadzīgas, lai noteiktu Preces veidu, īpašības un izpildījumu. T.i., Pārdevējam ir tiesības vienpusēji samazināt kompensācijas summu Pircējam proporcionāli iepriekš minētajam Preču vērtības samazinājumam.

Kopā ar atgriežamo Preci ir jāiesniedz nodokļu rēķins (tā numurs), vai, ja nodokļu rēķins nav izsniegts, cits dokuments, kas apliecina pirkumu no Pārdevēja, un pasūtījuma numurs.

Preču atgriešanas kārtība Preču kvalitātes defektu dēļ ir aprakstīta Sadaļā Atgriešana un Garantija.

Pārdevējs veic atmaksu atpakaļ uz to bankas kontu, no kura maksājums ir saņemts, vai arī Pārdevējs veic atmaksu uz bankas kontu, kuru norādījis Pircējs jebkurā bankā, kas darbojas Latvijas Republikā. Ja fiziska persona Preces nogādā atpakaļ SIA “Tehnodar” veikalā, atmaksa var tikt veikta skaidrā naudā.

Pārdevējam ir tiesības neveikt atmaksu Pircējam, kamēr Preces nav atdotas Pārdevējam un nav pārbaudīta atbilstība Noteikumu 7.7. punktam un 7.8. punktam.

Ja Preces ir piegādātas Pircējam, pēc atteikuma tiesību izmantošanas:

 • Pircējam nekavējoties jāatgriež Preces Pārdevējam;
 • izņemot 7.11. punktā minētos gadījumos attiecībā uz Preci ar defektiem, Pircējam ir jāsedz izmaksas, kas saistītas ar Preču atdošanu atpakaļ Pārdevējam;
 • Pircējam ir pienākums Preces pienācīgi uzglabāt, pirms tās tiek nosūtītas atpakaļ Pārdevējam.
 • Visos gadījumos, kad Precei ir defekti, Pircējam ir visas tiesības, kas izriet no Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajiem nosacījumiem attiecībā uz Preču ar defektiem pārdošanas. Atmaksas noteikumi, kas paredzēti 7. punktā vai kādā citā Noteikumu punktā, neietekmē šo tiesību esamību.

 

 1. Piegāde

Piegādājamo preču daudzums nevar būt mazāks par minimālo iepirkuma grozā ievietojamo Preču daudzumu, ja tāds ir noteikts. Piegādes termiņi ir norādīti Sadaļā ”Piegādes nosacījumi”.

Pēc Pircēja izvēles Preces var piegādāt transporta uzņēmums, par šo pakalpojumu apmaksu veic Pircējs. Atsevišķos gadījumos, ko noteicis Pārdevējs, Preces piegādā uz Pārdevēja rēķina.

Pasūtīšanas brīdī Pircējs izvēlas Preču piegādes pakalpojumu un norāda precīzu Preču piegādes vietu. Precīzas piegādes izmaksas ir atkarīgas no pasūtīto Preču svara un cenas. Piemērojamās piegādes izmaksas ir norādītas Sadaļā ”Piegādes nosacījumi”.

Piegādes pakalpojums ir jāizvēlas, pirms Pircējs veic apmaksu par Preci.

Pircēja pasūtījums tiek izpildīts līdz 5.6. punktā minētajā paziņojumā par nosūtīšanu norādītajam plānotajam piegādes datumam, izņemot gadījumos, kas ir ārpus Pārdevēja kontroles (kā noteikts šo Noteikumu 16. punktā).

Preces tiek piegādātas Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar Sadaļas ”Piegādes nosacījumi” Pārdevējs negarantē, ka Preces vienmēr tiks piegādātas šajā sadaļā noteiktajā termiņā, jo īpaši, ja pasūtītās Preces nav Pārdevēja noliktavā. Preces piegādā visā Latvijas Republikas teritorijā.

Piegāde uzskatāma par veiktu, kad Prece ir piegādāta Pircēja norādītajā adresē.

Īpašumtiesības uz Precēm pāriet Pircējam no brīža, kad kurjers nodod Preces Pircējam.

Piegādes brīdī, pirms Preču pieņemšanas no kurjera, Pircējam (vai, ja piemērojams, Pircēja pārstāvim) ir jāpārbauda sūtījuma stāvoklis saskaņā ar Sadaļā “Atgriešana un Garantija” norādīto kurjeru organizācijas(-u) noteikumiem.

Ja sūtījums ir bojāts, Pircējam (vai, ja piemērojams, Pircēja pārstāvim) ir tiesības nepieņemt sūtījumu. Šādā gadījumā tās organizācijas pārstāvis, kas sniedz kurjera pakalpojumus, kopā ar Pircēju (vai, ja piemērojams, Pircēja pārstāvi) aizpilda atsevišķu sūtījuma pārbaudes dokumentu, kurā norāda konstatētos bojājumus.

Ja Pircējs (vai, ja piemērojams, Pircēja pārstāvis) sūtījumu saņem bez iebildēm, tiek uzskatīts, ka Preces Pircējam ir piegādātas nebojātā iepakojumā un ir pienācīgi izpildīti ar piegādes pakalpojumu saistīti papildu pakalpojumi, kas norādīti piegādes apstiprinājumā, ja vien nav pierādīts pretējais.

Piegādājot Preces uz Pircēja norādīto adresi, Preces uzskata par nodotām Pircējam neatkarīgi no tā, vai Preces norādītajā adresē saņem Pircējs vai jebkura cita persona. Ja Preces nav piegādātas plānotajā Preču piegādes dienā, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc paredzētās Preču piegādes dienas, informē par to Pārdevēju.

Ja Pircējs pats nepieņem Preces, Pircējs, aizpildot pasūtījuma piegādes informāciju, sniedz datus par personu, kas pieņems Preces.

Pieņemot Preces, ir jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments, lai pienācīgi identificētu Pircēju. Ja Pircējs pats nevar pieņemt Preces un Preces tiek piegādātas Pircēja norādītajā adresē, Pircējam nav tiesību iesniegt prasību Pārdevējam par Preču piegādi nepareizai personai.

Pircējam jāpārbauda Preču iepakojumi, daudzums, kvalitāte, komplektācija, atbilstība un sastāvs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes brīža. Ja Pircējs noteiktajā termiņā neizpilda šo pienākumu un neiesniedz prasību Pārdevējam, Preču iepakojums uzskatāms par atbilstošu un Preču daudzums, kvalitāte, komplektācija, atbilstība un sastāvs uzskatāms par atbilstošu Līguma noteikumiem.

Pēc Pircēja izvēles, ar izņēmumiem, kas paredzēti Sadaļā ”Piegādes nosacījumi”, e-veikalā pasūtītās Preces var bez maksas saņemt SIA “Tehnodar” veikalā.

Pēc tam, kad Pārdevējs ir sagatavojis Preces nodošanai, Pircējs pa e-pastu vai ar citiem saziņas līdzekļiem tiek informēts par Preču gatavību saņemšanai.

Parasti Preču piegādes termiņi ir doti Sadaļā ”Piegādes nosacījumi”.

Pasūtītās Preces ir jāizņem ne vēlāk kā 7 (septiņu) darbdienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir informējis Pircēju pa e-pastu vai ar citiem saziņas līdzekļiem par Preču saņemšanu. Ja Preces netiek saņemtas šajā punktā noteiktajā termiņā, Pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu bez papildu paziņojuma.

Īpašumtiesības uz Precēm, tās saņemot veikalā, pāriet Pircējam no brīža, kad Pārdevējs nodod Preces Pircējam.

Saņemot Preces veikalā, Pircējs:

 • norāda pasūtījuma numuru;
 • uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Preces veikalā var saņemt tikai pats Pircējs. Ja Preces saņem cita persona, tad, pasūtot Preces, tā ir jānorāda kā Preču saņēmējs. Ja Pircējs ir juridiska persona, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt pilnvarojumu Preču saņemšanai.

SIA “Tehnodar” veikala, kur ir iespējams saņemt Preces, adrese ir norādīta sadaļā “Mazumtirdzniecības veikals”. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirkšanas brīdī Pircējam ir atļauts izvēlēties Preču saņemšanu veikalā pat tad, ja veikalā uz vietas nav pietiekami daudz Preču, bet tas prasīs laiku, lai saņemtu Preces no citām nodaļām vai piegādātājiem.

Preču saņemšanas brīdī Pircējam (vai, ja piemērojams, Pircēja pārstāvim) ir jāpārbauda Preces iepakojums, daudzums, kvalitāte, komplektācija, atbilstība un sastāvs:

 1. Pircējam (vai, ja piemērojams, Pircēja pārstāvim) ir tiesības atteikties pieņemt Preces, ja Preces iepakojums, daudzums, kvalitāte, komplektācija, atbilstība un sastāvs ir neatbilstošs;
 2. Pircējam (vai, ja piemērojams, Pircēja pārstāvim) pieņemot Preces, ir uzskatāms, ka  Preču iepakojums ir atbilstošs un preču daudzums, kvalitāte, komplektācija, atbilstība un sastāvs ir atbilstošs Līguma noteikumiem.
  • Preces ar defektiem, ja kvalitātes neatbilstību nebija iespējams konstatēt, pārbaudot preces saskaņā ar 8.24. punktā noteikto kārtību, nodod atpakaļ tajā pašā SIA “Tehnodar” veikalā, kur Preces bija saņemtas.
  • Pircējs piekrīt, ka, noslēdzot Līgumu un pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajām iespējām attiecībā uz elektronisko dokumentu sagatavošanu, Preču pavadzīme netiks parakstīta fiziski ar pašrocīgu parakstu. Pamatojums iepriekš minētajam ir: 1) Preču pavadzīme, kas vienlaikus ir Noteikumu 5.8.punktā minētais rēķins, būs sagatavota elektroniski un datu apmaiņa starp Pārdevēju un Pircēju notiks elektroniskā veidā, proti – Pircējs pasūtījumu veic, iesniedzot e-veikalā savus pirkuma datus un/ vai autorizējoties e-veikala vietnē, 2) Pircējs apstiprina savu piekrišanu šiem Noteikumiem un ar to nepārprotami piekrīt faktam, ka Preču pavadzīme tiek sagatavota elektroniski bez paraksta:
 3. ja Preces piegādā kurjers, Pircējs parakstās pašrocīgi ar roku uz kurjera maršruta lapas vai kurjera elektroniskā dokumentā, parakstoties ar speciālu ierīci uz skārienjūtīgā portatīvā datora ekrāna, vai nosaucot unikālo Pasūtījuma numuru vai Pircēja vārdu un uzvārdu,
 4. saņemot Preces veikalā, Pircējs parakstās uz sagatavotas Preču nodošanas – saņemšanas dokumenta.
  • Papildu informācija par Preču piegādi ir sniegta Sadaļā ”Piegādes nosacījumi”.

 

 1. Preču cena un piegādes izmaksas

Preču cenas būs tādas, kā norādīts e-veikalā. Pārdevējs dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka pasūtījuma izdarīšanas brīdī Preces cenas ir pareizas. Ja Pārdevējs konstatē, ka Preces cenas ir neprecīzas, piemēro šo Noteikumu 9.5. punktu.

Preču cenas var mainīties, bet šādas izmaiņas neietekmē spēkā esošos Līgumus.

Preču cenās, ja piemērojams, iekļauj pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai PVN likmei. Ja PVN likme mainās no pasūtījuma dienas līdz piegādes dienai, cena var mainīties atkarībā no PVN summas izmaiņām, izņemot gadījumus, kad Pircējs ir pilnībā norēķinājies par Precēm pirms PVN likmes izmaiņu stāšanās spēkā. Pārdevējs rakstiski informē Pircēju par šādām cenas izmaiņām un dod Pircējam iespēju pirkt Preces par cenu, kas koriģēta atbilstoši mainītajai PVN likmei, vai atcelt pasūtījumu. Pasūtījumu neizpilda, pirms nav saņemta Pircēja atbilde. Ja Pircēju, izmantojot Pircēja norādītos kontaktus, nav iespējams sasniegt, uzskatāms, ka pasūtījums ir atcelts, un par to rakstiski tiek paziņots Pircējam.

Preču cenās nav iekļautas piegādes izmaksas. E-veikalā norādīto piegādes izmaksu summa var mainīties. Attiecīgās piegādes izmaksas ir norādītas Sadaļā ”Piegādes nosacījumi”.

Ņemot vērā, ka Pārdevēja e-veikals piedāvā ļoti plašu Preču klāstu, neraugoties uz visiem saprātīgajiem Pārdevēja centieniem, ir iespējams, ka dažas Preces var būt norādītas ar neatbilstošām cenām. Ja Pārdevējs konstatē, ka Preces cena ir nepareiza, Pārdevējs par to rakstiski informē Pircēju un ļauj Pircējam iegādāties Preces par pareizo cenu vai atcelt pasūtījumu. Pasūtījumu neizpilda, pirms nav saņemta Pircēja atbilde. Ja Pircēju, izmantojot Pircēja norādītos kontaktus, nav iespējams sasniegt, uzskatāms, ka pasūtījums ir atcelts, un par to rakstiski tiek paziņots Pircējam. Papildus norādāms – ja cenas kļūda ir acīmredzama un Pircējs pamatoti varēja atpazīt šādu nepareizu cenu, Pārdevējam nav pienākuma pārdot Preces Pircējam par nepareizu (zemāku) cenu.

 

 1. Maksājums

Pircējs var samaksāt par Precēm, izmantojot šādas metodes:
a) skaidrā naudā vai ar bankas karti veikalā Liepājas iela 34-1

 1. b) bankas pārvedums.

Juridiskām personām tiek dota arī iespēja veikt pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu, kas norādīts Pircējam nosūtītajā PVN rēķinā, norādot pasūtījuma numuru, kas piešķirts Pircējam maksājuma veikšanai.

Ja Pircējs izvēlas 10.1. punkta a) apakšpunktā minēto maksājuma metodi, Pircējs apstiprina maksājuma rīkojumu Pircēja bankai ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc pogas “Pirkt” noklikšķināšanas. Ja maksājuma uzdevums šajā termiņā netiek apstiprināts, Pārdevējam ir tiesības uzskatīt, ka Pircējs ir atteicies noslēgt Līgumu un atcelt pasūtījumu. Pārdevējam ir tādas pašas tiesības (uzskatīt, ka Pircējs ir atteicies noslēgt Līgumu un anulēt pasūtījumu), ja Pircējs izvēlas 10.1. punkta b) apakšpunktā, 10.1. punkta c) apakšpunktā un 10.2. punktā norādītās maksāšanas metodes un neveic maksājumu rēķinā norādītajā termiņā.

Pircēja izvēlētās Preces ir rezervētas Pārdevēja sistēmā, un Pārdevējs uzsāk pasūtījuma izpildi šādi:
a) kad Pārdevējs saņem no Pircēja bankas paziņojumu par veikto maksājumu par izvēlētām Precēm 10.1. punkta a) apakšpunkta, 10.1.punkta c)apakšpunkta un 10.2. punkta gadījumā;

 1. b) tūlīt pēc pasūtījuma veikšanas saskaņā ar 5. punkta nosacījumiem 10.1. punkta b) apakšpunkta gadījumā.

Tūlīt pēc pasūtījuma veikšanas Pircējs saņem automātisku pasūtījuma iesniegšanas apstiprinājuma vēstuli, kas nav ne PVN rēķins, ne standarta rēķins. Standarta rēķinu nosūta pa e-pastu 2 (divu) darbdienu laikā.

Ja Pircējam ir cits spēkā esošs parakstīts līgums ar Pārdevēju, maksājuma noteikumus piemēro atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem un priekšapmaksa nav nepieciešama. PVN rēķins tiek piegādāts kā aprakstīts 5.8. punktā.

 

 1. Pircēja pienākumi

Pircējs reģistrējoties e-veikalā iesniedz tikai pareizus un pilnīgus datus. Gadījumā, ja Pircēja e-veikalā norādītie dati mainās, Pircējs tos nekavējoties atjaunina.

Pircējs izmanto e-veikalu atbilstoši un godprātīgi, kā arī netraucē e-veikala funkcijas un stabilu darbību. Ja Pircējs nepilda šo pienākumu, Pārdevējam ir tiesības ierobežot, apturēt (izbeigt) Pircēja piekļuvi e-veikalam bez iepriekšēja brīdinājuma un šādā gadījumā Pārdevējs nav atbildīgs par Pircējam radītajiem zaudējumiem.

Pircējs veic pasūtīto Preču apmaksu un pieņem Preces šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā.

Neierobežojot citos šajos Noteikumos paredzētos pienākumus, Pircējs pārbauda Preces pirms to izmantošanas uzsākšanas (tostarp montāžas, uzstādīšanas u. c.) un pārliecinās, ka saņemtās Preces atbilst Pircēja pasūtījumam.

Pircējs ievēro pārējās šajos Noteikumos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās prasības.

 

 1. Ražotāja garantija

Uz dažām no Pārdevēja pārdotajām Precēm attiecas ražotāja garantija. Informācija par to un piemērojamie noteikumi ir sniegti Precēm pievienotajā ražotāja garantijā.

Ražotāja garantija papildina Pircēja tiesības attiecībā uz Precēm ar defektiem.

 

 1. Pārdevēja pienākumi

Pārdevējs apņemas:

 • a) pielikt pūles, lai ļautu Pircējam pienācīgi izmantot e-veikala sniegtos pakalpojumus;
 • b) ievērot Pircēja privātumu, apstrādāt Pircēja personas datus tikai saskaņā ar šajos Noteikumos noteikto kārtību, privātuma politiku un Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Pārdevējs apņemas ievērot visas šo Noteikumu prasības.

 

 1. Preču kvalitāte

Pārdevējs garantē Preču kvalitāti (likumā noteiktā kvalitātes garantija). Pārdevējs sniedz kvalitātes garantiju, ko piemēro noteiktu laika posmu dažādiem Preču veidiem, kuru termiņš un citi noteikumi ir norādīti šo Preču aprakstos. Ja Pircējs (kas ir patērētājs) konstatē, ka piegādātā Prece neatbilst Līgumam, Pircējs (patērētājs) divu mēnešu laikā no dienas, kad viņš vai viņa ir atklājis neatbilstību, ir tiesīgs iesniegt Pārdevējam rakstisku prasību par Līguma neievērošanu. Pircējam (patērētājam) ir šādas tiesības 2 (divu) gadu laikā no attiecīgo Preču iegādes dienas (par pirkuma datumu uzskata dienu, kad Pircējs (patērētājs) ir saņēmis attiecīgās Preces). Ja Pircējs (kas ir juridiska persona) konstatē, ka piegādātā Prece neatbilst Līgumam, Pircējs (juridiska persona) bez nepamatotas kavēšanās informē Pārdevēju, nosūtot rakstisku pieteikumu.

Preču defekti tiek novērsti, bojātās Preces tiek nomainītas vai atdotas atpakaļ saskaņā ar šajos Noteikumos noteikto kārtību un ņemot vērā Latvijas Republikas piemērojamo tiesību aktu prasības.

Ja piegādātās Preces neatbilst kvalitātes prasībām, Pircējs var vērsties SIA “Tehnodar” veikalā (Liepājas 34-1) vai pie Preču ražotāja, uzrādot Preču PVN rēķinu, vai gadījumā, ja PVN rēķins nav izsniegts – citu dokumentu, kas apliecina Preču pirkšanu no Pārdevēja.

Pircējs, kas vēlas iesniegt sūdzību par bojātām vai neatbilstošām precēm var to iesniegt rakstiski SIA “Tehnodar” veikalā, vai nosūtot e-pastu uz šādu adresi: order@tehnodar.lv , vai nosūtot sūdzību pa pastu uz Pārdevēja adresi: SIA “Tehnodar”, Liepājas 34-1, Rīga, LV-1002.

Iesniedzot sūdzību, pircējs pievieno Preču PVN rēķinu (numuru) vai, ja PVN rēķins nav izsniegts, citu dokumentu, kas apliecina Preču iegādi no Pārdevēja, un norāda šādu informāciju:

Preču pasūtījuma numurs;

Preces fotogrāfija, bojātās vietas fotogrāfija (ja tas ir mehānisks bojājums un ir iespējams uzņemt fotogrāfiju);

Preču iepakojuma fotogrāfija;

Preču defektu, bojājuma vai trūkstošo daļu apraksts.

Iesniedzot sūdzību, Pircējam jānorāda, kā viņš/viņa vēlas, lai prasījums tiktu atrisināts:

 1. Pārdevējam bez maksas novēršot defektus saprātīgā termiņā, ja defektus ir iespējams novērst;
 2. atbilstoši samazinot pirkuma cenu;
 3. aizstājot Preces ar līdzvērtīgu augstas kvalitātes Preci, izņemot gadījumus, kad defekti ir maznozīmīgi vai ja tos izraisījis pats Pircējs;
 4. saņemt pirkuma maksas atmaksu un atceļot Līgumu, ja Preču kvalitāte būtiski neatbilst veiktajam pasūtījumam.
  • Pārdevējs atbildi sniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc sūdzības izskatīšanas.
  • Attiecībā uz garantijas jautājumiem, Pircējam jāraksta e-pasts uz adresi order@tehnodar.lv

 

 1. Pircēja atbildība

Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas e-veikalā, tostarp, bet ne tikai, par reģistrējoties sniegto datu precizitāti. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, ko rada nepareizi vai neprecīzi dati, kas sniegti reģistrējoties.

Reģistrējoties e-veikalā, Pircējs ir atbildīgs par savu pieejas datu glabāšanu un/vai nosūtīšanu trešajām personām. Ja e-veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešās personas, kas pieteikušās e-veikalā, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šādu personu par Pircēju un Pircējs ir atbildīgs par visām darbībām, ko šāda trešā persona veic e-veikalā.

Ciktāl tas nav pretrunā piemērojamiem tiesību aktiem, Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs nav lasījis Noteikumus, Privātuma politiku un citus dokumentus, kas paredzēti Noteikumos, tā kā šāda iespēja viņam tika dota.

Pircējs un Pārdevējs piekrīt, ka Pircēja darbības e-veikalā, ienākot ar e-veikala pieteikšanās datiem (identifikācijas kodu) un Pircēja darbības, apstiprinot pasūtījumu (noklikšķinot uz pogas “Pirkt”) un noklikšķinot uz pogas “Piekrītu noteikumiem”, veido Pircēja skaidru un neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem un rada spēkā esošu Līgumu ar visām tā juridiskajām sekām, un pēc tam Pircējs šādi sniegtu piekrišanu nevar ierobežot. Pircējam ir pienākums glabāt savus e-veikala pieejas datus slepenībā un neizpaužot tos, kā arī nodrošināt, ka šie dati ir zināmi tikai Pircējam un tikai viņš/viņa var šos datus izmantot, nenosūtīt šos datus citām personām un neļaut tām piekļūt datiem vai tos izmantot. Ja ir aizdomas, ka pieejas datus būtu varējusi atrast cita persona, Pircējam par to nekavējoties ir jāinformē Pārdevējs, kā arī Pārdevējs ir nekavējoties jāinformē par e-veikala pieejas datu pārkāpumiem vai izpaušanu. Visas darbības, kas veiktas, izmantojot Pircēja pieejas datus uzskata par Pircēja veiktām, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par šādu darbību sekām.

Puses ir atbildīgas par Līguma, kas noslēgts, izmantojot e-veikalu, pārkāpumiem saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

Ja Pārdevējs pārkāpj šos Noteikumus, viņš ir atbildīgs par zaudējumiem, kas Pircējam radušies šo Noteikumu pārkāpuma dēļ.

Pārdevējs nav atbildīgs par citu uzņēmumu tīmekļa vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircējs piekļūst šīm tīmekļa vietnēm, izmantojot saites Pārdevēja e-veikalā.

 

 1. Notikumi, kuri ir ārpus Pārdevēja kontroles
 • Pārdevējs nav atbildīgs par Līguma vai jebkuru Noteikumos paredzēto saistību nepildīšanu vai izpildes kavējumu, ja šāda neizpilde vai kavējums radusies tādu notikumu dēļ, kurus Pārdevējs nevar ietekmēt, kā noteikts šo Noteikumu 16.2. punktā.
 • Notikums, kuru Pārdevējs nevar ietekmēt, ir jebkura darbība vai notikums, ko Pārdevējs pamatoti nevar kontrolēt.
 • Ja Pārdevējs nekontrolē notikumu, kas ietekmē Pārdevēja pienākumu pienācīgu izpildi saskaņā ar Līgumu:
 • Pārdevējs nekavējoties informē Pircēju;
 • Pārdevēja saistību izpildi saskaņā ar Līgumu aptur un saistību izpildes termiņu pagarina uz laiku, kamēr turpinās notikums, kuru Pārdevējs nevar ietekmēt. Ja notikumi, kurus Pārdevējs nevar ietekmēt, ietekmē Preču piegādi Pircējam, Pārdevējs vienojas par jauno piegādes datumu pēc doto apstākļu darbības beigām.

 

 1. Informācijas nosūtīšana

Noteikumos lietotais termins “rakstiski” ietver arī saziņu, izmantojot e-pastus.

Lai rakstiski sazinātos ar Pārdevēju vai gadījumā, ja Pircējam ir pienākums rakstiski sazināties ar Pārdevēju, Pircējs nosūta pārdevējam e-pastu uz adresi order@tehnodar.lv vai vēstuli uz SIA “Tehnodar” adresi. Pārdevējs rakstiski informē Pircēju par paziņojuma saņemšanu (parasti pa e-pastu). Kārtība, kas piemērojama Pircējam sūtot paziņojumu Pārdevējam atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, ir paredzēta šo Noteikumu 7. punktā.

Pārdevējs visus paziņojumus nosūta Pircējam uz e-pasta adresi, kas norādīta Pircējam reģistrējoties e-veikalā.

 

 1. Citi noteikumi

Šie Noteikumi un tajos skaidri minētie dokumenti ir piemērojami un attiecas uz jebkuru Līgumu, kas noslēgts starp Pārdevēju un Pircēju. Jebkuru atkāpi no šiem Noteikumiem uzskata par spēkā esošu tikai tad, ja šāda atkāpe ir pienācīgi fiksēta rakstiska dokumenta veidā.

Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Pircējam ir noteiktas tiesības saistībā ar neatbilstošas kvalitātes Precēm. Nekas šajos Noteikumos nevar tikt interpretēts kā tāds, kas ierobežotu šādu tiesību izmantošanu.

Pārdevējam ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar Līgumu trešajai personai vai trešajām personām, bet šāda tiesību un pienākumu nodošana neietekmē Pircēja tiesības un Pārdevēja pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem. Šādas nodošanas gadījumā Pārdevējs informē Pircēju, sniedzot informāciju par cesiju e-veikalā.

Pircējam saskaņā ar šiem Noteikumiem nav tiesību nodot pilnībā vai daļēji savas tiesības un pienākumus trešajai personai vai personām bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas.

Ja tiesa konstatē, ka kāds no šo Noteikumu punktiem ir nelikumīgs, spēkā neesošs vai nav izpildāms, citi šo Noteikumu punkti paliek spēkā. Jebkurš šo Noteikumu punkts, kas atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai nepiemērojamu tikai daļēji vai zināmā mērā, paliek spēkā tiktāl, ciktāl tas nav atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai nepiemērojamu.

Ja vien šajos Noteikumos nav paredzēts citādi, Pārdevēja kavēšanās izmantot šajos Noteikumos paredzētās tiesības nenozīmē atteikšanos no šīm tiesībām vai Pircēja saistībām, un jebkura pienākuma atsevišķa vai daļēja izpilde vai tiesību atsevišķa vai daļēja īstenošana nenozīmē atteikšanos no šā pienākuma un tas nenozīmē, ka šīs saistības netiek pildītas vai šīs tiesības vairs nevar izmantot.

Šiem Noteikumiem un attiecībām starp Pusēm (ieskaitot jautājumus, kas saistīti ar Līguma noslēgšanu, spēkā esamību, spēkā neesamību, īstenošanu, atcelšanu un izbeigšanu) ir piemērojami Latvijas Republikas likumi, un tos interpretē saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Visas domstarpības vai prasības, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistītas ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, atcelšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību galīgi izšķir Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Pircējs (patērētājs, kas ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē) var iesniegt pieprasījumus vai sūdzības par Pārdevēja e-veikalā iegādātajām Precēm strīdu izšķiršanas platformā https: //ec.europa.eu/consumers/odr.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs strīdus starp Pārdevēju un Pircēju (kas ir patērētāji Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē) izskata ārpustiesas kārtībā. Patērētāju tiesību aizsardzības centra juridiskā adrese ir Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, ptac.gov.lv